Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kommande och nuvarande forskningsprojekt

 

Forskare har begärt uttag från EpiHealths databas för följande kommande och nuvarande forskningsprojekt nedan.


Kommande forskningsprojekt

Följande projekt har forskare begärt datauttag för från EpiHealths databas. Om du inte önskar att dina uppgifter ska ingå i detta projekt, kontakta professor Sölve Elmståhl eller professor Lars Lind lars [dot] lind [at] medsci [dot] uu [dot] se.    

Ytterligare information kommer inom kort.


Nuvarande forskningsprojekt
 

2021

NASCENT dietinterventionsstudie (MTIF3)
Ansvarig forskare: Paul Frank, paul [dot] frank [at] med [dot] lu [dot] se, Lunds universitet
Syftet med den här föreslagna prövningen att avgöra om genotypen MTIF3 / rs9512699 påverkar den kort och långsiktiga responsen på en viktminskningsintervention.


2020

Förutsägelse av svår eller mild COVID-19-infektion: en studie av det prognostiska värdet av underliggande kroniska störningar, livsstilsfaktorer och genotyper och deras konsekvenser för resultatet
Ansvarig forskare: Toralph Ruge, Lunds universitet
Metabol och kardiovaskulär samsjuklighet verkar spela roll för utgång i en COVID-19 infektion. Denna studie avser att studera hur denna samsjuklighet är kopplad till allvarlighetsgrad och utfall i en COVID-19 infektion.


Metaboliskt hälsosam fetma (MHO)
Ansvarig forskare: Lars Lind, Uppsala universitet
Denna studie avser att undersöka om MHO har en förändrad proteomics och metabolomicsprofil, samt om risken för hjärt-kärtsjukdom och död är ökad.


Analys av förlust av kromosom Y (LOY) i leukocyter hos svårt sjuka, eller avlidna manliga COVID-19 patienter; en studie baserad på EpiHealth kohorten.
Ansvarig forskare: Jan Dumanski, Uppsala universitet
Förlust av kromosom Y (engelska Loss Of chromosome Y;  LOY) i normala blodceller är starkt associerat med en lång rad av olika utfall: dödlighet, olika former av cancer, Alzheimers sjukdom, autoimmuna tillstånd, åldersrelaterad makula-degeneration, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, fetma och schizofreni. Det visar sig också att bland de individer som är svårast sjuka i Covid-19, 75% är män. Dödlighet i Covid-19 är också högre hos män, jämfört med kvinnor.


Självrapporterad fysisk aktivitet som riskfaktor för CVD
Ansvarig forskare: Lars Lind, Uppsala universitet
Denna studie avser att undersöka hur fysisk aktivitet är relaterad till CV risk faktorer, förändrad proteomics och metabolomicsprofil, samt till risken för hjärt-kärtsjukdom och död är ökad.


Trail making test research program
Ansvarig forskare: Lars Lind, Uppsala universitet
Denna studie avser att undersöka om personer med en dålig hjärnfunktion (trailmaking test B) har en förändrad proteomics och metabolomicsprofil, samt om risken för hjärt-kärtsjukdom och död är ökad.


Den långsiktiga effekten av dietbehandling på leverfettinnehåll och kardiometabolisk kontroll hos individer med prediabetes och typ 2-diabetes
Ansvarig forskare: Ulf Risérus, Uppsala universitet
Studien undersöker om olika dieter på lång sikt kan påverka leverns fetthalt och risken för hjärt-kärlsjukdom hos individer med prediabetes eller typ 2 diabetes.


Identifiering och validering av kombinationsbiomarkörer för tidig upptäckt av cancer
Ansvarig forskare: Tobias Sjöblom, Uppsala universitet 
Forskningsprojektet syftar till att utveckla nya blodprovsbaserade tester för tidig upptäckt av cancer, så att sjukdomen kan behandlas så effektivt som möjligt innan cancern hinner spridas i kroppen. Prover från patienter som precis diagnostiserats med cancer, från U-CAN kohorten (se www.u-can.uu.se), kommer jämföras med prover från personer utan cancer från EpiHealth kohorten. På så sätt söker vi hitta de biologiska mått, så kallade biomarkörer, som är bäst lämpade för att upptäcka cancer tidigt med hög träffsäkerhet.


Genetisk variation, grannskapsmiljö och komorbiditet mellan depression, tromboemboliska och kardiovaskulära störningar: Epi-health kohort studie
 Ansvarig forskare: Jan Sundqvist, Lunds universitet
Kunskaperna om samsjuklighet mellan depression, tromboemboliska sjukdomar, hjärtkärlsjukdomar samt diabetes, fetma, och hyperlipidemi är mycket begränsade. Vi kommer att undersöka sambanden mellan dessa sjukdomar, dels epidemiologiskt och dels genom experimentella analyser, vilket kommer att öka förståelsen av hur bostadsområdens fysiska och sociala struktur, gemensamma genetiska varianter och biologiska mekanismer på protein och miRNA nivå påverkar dessa sjukdomar.


Antal tänder och vanliga sjukdomar hos äldre - en mendelisk randomiseringsmetod
Ansvarig forskare: Lars Lind, Uppsala universitet
Denna studie avser att undersöka om parodontit och det antal tänder en individ har är associerat med en förändrad proteomics och metabolomicsprofil, samt risken för hjärt-kärtsjukdom och död.


2019

Lungfunktion i LifeGene och EpiHealth
Ansvarig forskare: Andrei Malinovschi, Uppsala universitet
Nedsatt lungfunktion är ett allt växande problem i samhället. För att kunna avgöra vilka personer som har nedsatt lungfunktion vill vi studera relevanta referensvärden för den population som studeras. Vidare vill vi undersöka kopplingar mellan nedsatt lungfunktion och vanligt förekommande riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar.


Lungfunktion och proteomics och metbolomics i EpiHealth
Ansvarig forskare: Andrei Malinovschi, Uppsala universitet
Nedsatt lungfunktion är ett allt växande problem i samhället. Studier har visat på samband mellan nedsatt lungfunktion och hjärtkärldöd. En bakomliggande mekanism har föreslagit vara förändringar i kroppens proteiner. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan lungfunktion och hur proteinprofilen ser ut hos individer som har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (blodfettsrubbningar, övervikt och rökning).


Säsongs- och regionala variationer i självrapporterad sömntid och sömnklagomål: Epihealth-studien - Inverkan av livsstil och genetik på mental hälsa
Ansvarig forskare: Christian Benedict, Uppsala universitet
Många studier har visat att sömnbrist har en negativ effekt på människors hälsa och kognitiva förmåga. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns säsongsvariationer i självrapporterad sömnlängd och sömnbesvär hos vuxna. Dessutom vill vi undersöka om det finns regionala skillnader i sömnvanor mellan invånare i Malmö och Uppsala.