Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brådskande behov av tidig upptäckt av äggstockscancer med multipla verktyg

Päivi Kannisto. Foto

Ovariecancer (OC) upptäcks vanligtvis i sena kliniska stadier och snabb omfattande operation är avgörande för överlevnaden. Docent Päivi Kannisto använder flera verktyg för att flera patienter vid avancerad äggstockscancer skall få bästa individuella bedömning inför terapi. Multifaktoriella orsaker till äggstockscancer grundar sig på genetiska, immunologiska och miljömässiga förutsättningar hos respektive patient. Genom att optimera utredning och patientens allmänna tillstånd (prehabilitering), ställa snabb diagnos och kirurgisk planering, kan överlevnaden förbättras.

-Äggstockscancer är en vanlig orsak till cancerdöd och kvinnor diagnostiseras ofta i ett sent skede av sjukdomen eftersom äggstockscancer inte ger tydliga tidiga symtom men med diffusa sena symtom, såsom  buksmärta, uppspändhet och sjukdomskänsla. Buksymtomen skiljer sig inte så mycket från tjocktarmscancer, däremot är sjukdomen oftare spridd och patientens allmänna hälsotillstånd  påverkat, förklarar Päivi.

Päivi Kannisto är docent vid obstetrik och gynekologi vid Lunds universitet, kirurg vid Skånes universitetssjukhus och ordförande för Nationella vårdprogrammet för vulvacancer. SFO Epihealth är intresserad av att veta hur äggstockscancer upptäcks, vilken teknik som används, och vilka behandlingar och överlevnadsfrekvenser som finns.

-Det är avgörande att vi upptäcker de få tidiga tecken på äggstockscancer för att öka överlevnaden. Vi använder olika metoder för att göra detta  som tex ultraljudsundersökning eller datortomografi (CT) av buk, som ofta är det första testet med vilket avancerad äggstockscancer upptäcks. Många faktorer påverkar känsligheten hos CT för att upptäcka äggstockscancer, såsom lesionsstorlek, ascites, och tekniska parametrar. Dock anses CT fortfarande vara den avbildningsmetod som bäst lämpar sig  för att upptäcka äggstockscancer, säger Päivi. Hon fortsätter,

-Problemet med bildgivning  är att allt inte kan ses. För närvarande försöker vi optimera varje avbildning genom numerisk poängsättning av cancerpartiklar i buken (så kallat peritonealt cancerindex). Vi hoppas att denna procedur, gjord av radiologer, kan hjälpa oss att göra en korrekt plan för operationen och ge den bästa chansen för patienten att nå makroskopisk radikalitet. Vi utvärderar nu om specialistlultraljud kan komplettera CT undersökningen vid diagnostiken. Vi undersöker också användningen av artificiell intelligens för att förutsäga den patologiska diagnosen av äggstockstumörer genom att använda patientinformation och data från preoperativa undersökningar såsom blodprov, patientbakgrund för att hitta mönster som är osynliga för det mänskliga ögat.
 
-Vi vet att det är avgörande att optimera avbildning och behandling vid tidpunkten för diagnos. Även om den initiala svarsfrekvensen på behandlingar som primärkirurgi och kemoterapi är god, vet vi att cirka 80 % av patienterna kommer att återfalla och 5-årsöverlevnaden är under 50 %. Förekomsten av äggstockscancer är högst hos kvinnor runt 65 år och eftersom symtomen är diffusa är det lätt att förväxla dem med åldersrelaterade åkommor som en större buk. Men en större buk kan bero på vätskor och en tumör i buken, säger Päivi.

Äggstockscancer. Illustration
Äggstockscancer.

Under intervjun diskuterar vi olika faktorer som kan påverka mikromiljön i tumören. – Tumörmikromiljön är det ekosystem som omger en tumör inne i kroppen, och det inkluderar immunceller, den extracellulära matrisen, blodkärl och andra celler, som fibroblaster. En tumör och dess mikromiljö interagerar ständigt och påverkar varandra, antingen positivt eller negativt. En aktuell studie undersöker att vissa personer med äggstockscancer skyddar sig själva bättre än andra eftersom tumören i sig höjer patienternas immunsvar mot cancern. Detta kan hjälpa oss att förstå tumörutveckling och antitumörimmunsvar, förklarar Päivi.
 
Vi fortsätter intervjun med att diskutera tumörrelaterad inflammation och hur den kan försämra näringstillståndet inklusive styrkan av stora muskler, öka kroppens katabolism med funktionell järnbrist, lägre albuminnivå och viktminskning på grund av cancerinflammationen. – Aktuell forskning stödjer uppfattningen att kronisk inflammation följt av avancerad utveckling av äggstockscancer kan förvärra patientens återhämtning och uthålligheten mot cytostatikabehandling. Eftersom behandlingen av äggstockscancer är multimodal behöver patienten hålla sig stark under lång tid.

Vi avslutar intervjun med att fråga Päivi om några av resultaten från hennes forskning har överraskat henne. – Det förvånar mig att våra patienter med avancerad äggstockscancer återhämtar sig så snabbt från en omfattande operation att det blir möjligt att ge cellgifter bara några veckor efter operationen. Vi måste fortsätta att forska för att ytterligare påverka överlevnaden. Nya läkemedel kända som PARP-hämmare som förbättrar patientens överlevnad kan bland annat angripa den ärftliga formen av äggstockscancer och gynna kvinnor som nyligen fått diagnosen avancerad äggstockscancer. Deras användning på kliniker har precis börjat och jag är mycket intresserad av att se vad deras slutliga roll kommer att bli i behandlingen av äggstockscancerpatienter.